ഉ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ഉ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
299 ഉടയവനേ എന്റെ പ്രിയ യേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1027 ഉടയവനേശുവെന്നിടയനല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
939 ഉടയോനാമിടയനെ വെടിയാമോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
170 ഉണരുവിൻ! ഉണരുവിൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
185 ഉണർന്നിടാം ബലം ധരിച്ചിടാം നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1142 ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1127 ഉണ്ടെനിക്കായൊരു മോക്ഷവീട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
500 ഉന്നത നന്ദനനേ! ദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1067 ഉന്നത യാനൃപ നന്ദനനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
306 ഉന്നത വിളിക്കു മുന്‍പില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
587 ഉന്നതനാമെൻ ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
941 ഉന്നതനേ! വന്നടിയാരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
836 ഉന്നതനേശുവെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
992 ഉന്നതൻ ശ്രീയേശു മാത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
266 ഉയരെ, ഇനിയും ഉയരെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1094 ഉയർത്തിടും ഞാൻ എന്റെ കൺകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
223 ഉല്ലാസമായ് നടക്കും സഹോദരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
363 ഉഷഃകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ