ഇ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ഇ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
886 ഇടയൻ നല്ലിടയൻ യഹോവ നല്ലിടയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
235 ഇതുപോൽ നല്ലൊരു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
296 ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1085 ഇതുവരെയെന്നെ കരുതിയ നാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
793 ഇതെന്തു ഭാഗ്യമേശുനാഥനോടു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
630 ഇത്രനല്ലവൻ മമ ശ്രീയേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
579 ഇദ്ധരയിലെന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
896 ഇനിയെങ്ങനെയീ ഭൂവാസം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
698 ഇന്നയോളം തുണച്ചോനെ ഇനിയും തുണയ്ക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1017 ഇന്നയോളം ദൈവമെന്നെ നടത്തി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
383 ഇന്നീ മംഗലം ശോഭിക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
354 ഇന്നീയുഷസ്സിൽ നിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
222 ഇന്നു നീ ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
210 ഇന്നു നീ മനം തിരിയണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
372 ഇന്നു പകൽ മുഴുവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
373 ഇന്നു പകൽ വിനയോരോന്നായ് വന്നെന്നാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
355 ഇന്നും രാവിലെ വന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
474 ഇന്നുമെന്നും സ്തുതിഗീതം പാടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1019 ഇന്നെയോളം എന്നെ നടത്തി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
322 ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1161 ഇമ്പമോടേശുവിൽ തേറും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
562 ഇമ്മാനുവേലിൻ മുറിവുകളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
552 ഇമ്മാനുവേൽ തൻ ചങ്കതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
6 ഇയ്യോബ്ബിനെ പോൽ അവന്‍ കൃപ
178 ഇരവിന്നിരുൾ നിര തീരാറായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
968 ഇരുൾ വഴിയിൽ കൃപതരുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
230 ഇവനാർ? ഇവനാർ? മുഴങ്ങിക്കേട്ടു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
454 ഇവൻ എത്ര മഹാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
95 ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ തീരാറായ് നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ