ആയിരങ്ങളിലും

ആയിരങ്ങളിലും

പതിനായിരങ്ങളിലും

സുന്ദരന്‍ നീ മാത്രമെ

അത‍്യുന്നതന്‍ യേശുവേ

 

വാഴ്ക യേശു രാജാവേ - എന്‍

സൗഖ‍്യദാതാവേ - എന്‍

ആത്മം ദേഹി ദേഹവും

സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ് വാഴ്ക

 

വാ ശുദ്ധാത്മാവേ

നിന്‍ മഹിമയോടെ

നിന്‍ മഹത്വം എന്നില്‍

ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണ്ണമാക്കണമേ

 

ഞാന്‍ നിന്‍ സ്വന്തം

ലോകമോ അന‍്യം

ചാരുവാന്‍ നിന്‍ മാര്‍വ്വിടം

എനിക്കെന്നും സ്വന്തമേ


74 ആയിരങ്ങളിലും (RSV)